Liên hệ

  • Các bài báo khoa học đưa tin

  • Sự nghiệp

  • Bằng khen và giải thưởng

1. Tram NTN, Mitova M, Bankova V, Handjieva N, Popov SS.


GC-MS of Crinum latifolium L. alkaloids.


Z Naturforsch. 2002; 57c: 239-242.
2. Tram NTN, Zornitza G.Kamenarska, Nedyalka V.Handjieva, Vassya S.Bankova and Simeon S.Popov.

Volatiles from Crinum latifolium.

J.Essent. Oil Res., 2003, 15. 195-197
3. Tram NTN, Titorenkova TV, St Bankova V, Handjieva NV, Popov SS.

Crinum L. (Amaryllidaceae).

Fitoterapia. 2002; 73: 183-208.

doi: 10.1016/S0367-326X(02)00068-0
4. Tram NTN, Zvetkova E, Nikolova E, Katzarova E, Kostov G, Yanchev I, Baicheva O.

A novel in vitro and in vivo T-lymphocyte activating factor in Crinum latifolium (L.) aqueous extracts.

Experimental Pathology and Parasitology. 1999; 3: 21-26.
5. Tram NTN, Yanchev I, Zvetkova E, Dineva J, Katzarova E, Kostov G, Svilenov D, Ilieva I, Shalamanov P.

Retarded growth of chemically induced with 20-methylcholanthrene tumours in rats under the action of cold-hot aqueous extracts (decoctions) from Vietnamese plant Crinum latifolium (L.)

Experimental Pathology and Parasitology. 2001; 4/7: 9-12.
6. Zvetkova E, Wirleitner B, Tram NTN, Schennach H, Fuchs D.

Aqueous extracts of Crinum latifolium (L.) and Camellia sinensis show immunomodulatory properties in human peripheral blood mononuclear cells.

International Immunopharmacology. 2001; 1: 2143-2150.
7. Tram NTN, Zvetkova E, Nikolova E, Katzarova E, Arasheva M, Kostov G

A novel in vitro and in vivo T-lymphocyte activating factor in Crinum latifolium (L.) hot aqueous extracts.

National Congress of Anatomy, Histology and Embryology with International Participation.

Pleven, 1999, 9, 17-19
8. Marcel Jenny, Angela Wondrak, Elizaveta Zvetkova, Nguyen Thi Ngoc Tram, Phan Thi Phi Phi, Harald Schennach, Zoran Culig, Florian Ueberall, Dietmar Fuchs.

Crinum Latifolium Leave Extracts Suppress Immune Activation Cascades in Peripheral Blood Mononuclear Cells and Proliferation of Prostate Tumor Cells.

Scientia pharmaceutica. 2011, 4, 1011-13.
9. McKinney CS, Tram NTN.

Good Agriculture & Collection Practices for New vVariety Crinum latifolium L. var. Crilae TRAM N.T.N. Enables the First Commercial Scale Production of this Vietnamese Traditional Medicinal Herb.

Journal of Medicinal Plant and Natural Product Research. 2012, 509.
10. Nguyễn Thị Ngọc Trâm, E. Zvetkova, E. Nikolova, E. Katzarova, G. Kostov.

Một yếu tố hoạt hoá tế bào Lympho T mới in vitro và in vivo trong chất chiết xuất bằng nước nóng từ lá cây Trinh Nữ Hoàng Cung (Crinum latifolium L.).

Tạp chí Dược học 8/2000, 8-9.
11. Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bảo Lộc

Khảo sát về thực vật, nuôi trồng và thu hái cây Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.)

Tạp chí dược học số 2/2001, 21-22
12. Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Z.Kamenarska, V.Bankova, S.Popov, E.Zvetkova, E.Katzarovo, Lê Mai Hương.

Hoạt tính gây độc tế bào của các phân đoạn alcaloid từ cây Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L. Amarydaceae).

Tạp chí Dược học 11/2001, 21-23.
13. Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Phan Thị Phi Phi, Phan Thị Thu Anh

Tác dụng phục hồi thương tổn tế bào lympho T và dòng tủy của viên nang Crila trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.)

Tạp chí dược học 5/2008, 10-14.
14. Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Vũ Thị Ngọc Thanh, Trần Hùng, Đào Văn Phan

Nghiên cứu sàng lọc tác dụng trên cơ trơn và đông cầm máu của flavonoid chiết xuất từ cây diếp cá (Houttuynia cordata Thunb.) Việt Nam.

Tạp chí dược học 4/2011, 19-24.
15. Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Công Khánh

Trinh nữ Crila – Crinum latifolium L. var. Crilae Tram & Khanh, var. n.: Một thứ mới của loài Trinh nữ hoàng cung – Crinum latifolium L. (Họ náng Amaryllidaceae) ở Việt Nam.

Tạp chí sinh học, 2012, 34(2): 190-193.

Qúy khách vui lòng để lại lời nhắn và góp ý cho Thiên Dược. Chúng tôi sẽ phản hồi để giải đáp tất cả thắc mắc của quý khách hàng trong thời gian sớm nhất